تعداد ایلات
0

ایل

طوایف مستقل
0

طایفه

تعداد آبادی های عشایری
0

کانون توسعه

اعلانات
ادارات شهرستان

ماکو

نشانی:خیابان امام- پائین تر از اداره راه و شهرسازی
تلفن تماس:04434223600
تعداد جمعیت عشایری:10986
تعداد خانوار عشایری:2711
تعداد روستای عشایری:
تعداد ایل:
تعداد طائفه:

سلماس

نشانی:بلوار ملت - جاده تازه شهر - ساختمان قديم دامپزشكي
تلفن تماس:04435243727
تعداد جمعیت عشایری:11449
تعداد خانوار عشایری:2456
تعداد روستای عشایری:
تعداد ایل:
تعداد طائفه:

شوط

نشانی:
تلفن تماس:
تعداد جمعیت عشایری:933
تعداد خانوار عشایری:193
تعداد روستای عشایری:
تعداد ایل:
تعداد طائفه:

ارومیه

نشانی:خیابان برق- مابین چهارراه مخابرات و تقاطع استادان- جنب اتاق بازرگانی
تلفن تماس:04433447565
تعداد جمعیت عشایری:15321
تعداد خانوار عشایری:2381
تعداد روستای عشایری:
تعداد ایل:
تعداد طائفه:

اشنویه

نشانی:بلوار انقلاب- روبروي اداره مخابرات
تلفن تماس:04444622480
تعداد جمعیت عشایری:9696
تعداد خانوار عشایری:2003
تعداد روستای عشایری:
تعداد ایل:
تعداد طائفه:

پلدشت

نشانی:بلوار شهداء- مجتمع اداري- طبقه همكف
تلفن تماس:044٣٤٢٨٦٥٧٢
تعداد جمعیت عشایری:6255
تعداد خانوار عشایری:1415
تعداد روستای عشایری:
تعداد ایل:
تعداد طائفه:

پیرانشهر

نشانی:خیابان شهید بهشتی- ساختمان اداره جهاد کشاورزی
تلفن تماس:04444241871
تعداد جمعیت عشایری:4639
تعداد خانوار عشایری:1000
تعداد روستای عشایری:
تعداد ایل:
تعداد طائفه:

چالدران

نشانی:خیابن 17 شهریور- ساختمان اداره جهاد کشاورزی
تلفن تماس:04434263871
تعداد جمعیت عشایری:2386
تعداد خانوار عشایری:569
تعداد روستای عشایری:
تعداد ایل:
تعداد طائفه:

چایپاره

نشانی:ساختمان اداره جهاد کشاورزی
تلفن تماس:
تعداد جمعیت عشایری:988
تعداد خانوار عشایری:153
تعداد روستای عشایری:
تعداد ایل:
تعداد طائفه:

خوی

نشانی:بلوار شهید مطهری- خیابان شهید آصفی- جنب دادگستری
تلفن تماس:04436440763
تعداد جمعیت عشایری:14911
تعداد خانوار عشایری:2853
تعداد روستای عشایری:
تعداد ایل:
تعداد طائفه:

شاهیندژ

نشانی:خیابان جهاد- ساختمان اداره جهاد کشاورزی
تلفن تماس:04446322051
تعداد جمعیت عشایری:1836
تعداد خانوار عشایری:477
تعداد روستای عشایری:
تعداد ایل:
تعداد طائفه:

مهاباد

نشانی:بلوار توحید- ساختمان اداره جهاد کشاورزی
تلفن تماس:04442443330
تعداد جمعیت عشایری:3300
تعداد خانوار عشایری:1058
تعداد روستای عشایری:
تعداد ایل:
تعداد طائفه:

میاندوآب

نشانی:خیابان سرباز- ساختمان اداره جهاد کشاورزی
تلفن تماس:04445263529
تعداد جمعیت عشایری:3082
تعداد خانوار عشایری:843
تعداد روستای عشایری:
تعداد ایل:
تعداد طائفه:

نقده

نشانی:ميدان امام- ساختمان شماره ٢ مديريت جهاد كشاورزي
تلفن تماس:04435624310
تعداد جمعیت عشایری:6811
تعداد خانوار عشایری:1362
تعداد روستای عشایری:
تعداد ایل:
تعداد طائفه:

بوکان

نشانی:
تلفن تماس:
تعداد جمعیت عشایری:297
تعداد خانوار عشایری:42
تعداد روستای عشایری:
تعداد ایل:
تعداد طائفه:

سردشت

نشانی:
تلفن تماس:
تعداد جمعیت عشایری:4399
تعداد خانوار عشایری:928
تعداد روستای عشایری:
تعداد ایل:
تعداد طائفه: