ردیفSorted By ردیف In Ascending Orderنامواحد اداریسمتشماره تماس
01علی ناجیاداره کل استان آذربایجان غربیمدیر کل044-33470320
02علی بهادریاداره کل استان آذربایجان غربیمعاونت توسعه و امور زیربنایی 044-33447565
03یوسف سعیدی فراداره کل استان آذربایجان غربیذیحسابی و رئیس امور مالی044-33470322
04مصطفی پوریاناداره کل استان آذربایجان غربیرئیس امور اداری044-33487107
05غلامعلی عظیم زادهاداره کل استان آذربایجان غربیرئیس اداره عمران و امور زیربنائی044-33487101
06وحید بهمنشاداره کل استان آذربایجان غربیرئیس حراست044-33480207
07فرهاد مسعودیاداره کل استان آذربایجان غربیسرپرست اداره بهسازی امور تولید044-33487103
08سودابه روشن شورجهاداره کل استان آذربایجان غربیرئیس اداره امور تعاونی ها044-33487106
09حسن بروکی میلاناداره کل استان آذربایجان غربیانفورماتیک044-33470323
10 اتحادیه شرکت های تعاونی عشایریمدیرعامل اتحادیه044-33447600
11رضاقلی واثقیاداره امور عشایر شهرستان خویرئیس اداره شهرستان خوی044-36440763
12ابراهیم مشکوریاداره امور عشایر شهرستان ماکورئیس اداره شهرستان ماکو044-34223600
13محمد علیزاده قندکانلواداره امور عشایر شهرستان پلدشترئیس اداره شهرستان پلدشت044-34286572
14صمد آرامشاداره امور عشایر شهرستان چالدرانرئیس اداره شهرستان چالدران044-34263871
15افشار خدیریاداره امور عشایر شهرستان سلماسرئیس اداره شهرستان سلماس044-35243727
16جلال آهنیاداره امور عشایر شهرستان اشنویهرئیس اداره شهرستان اشنویه044-44622480
17حسن سخیاداره امور عشایر شهرستان میاندوآبرئیس اداره شهرستان میاندوآب044-45263529
18بهروز قنبریاداره امور عشایر شهرستان نقدهرئیس اداره شهرستان نقده044-35624310
19امید کرمیاداره امور عشایر شهرستان شاهیندژرئیس اداره شهرستان شاهیندژ044-46322627
20 اداره امور عشایر شهرستان مهابادرئیس اداره شهرستان مهاباد044-42446294