طرح تکریم ارباب رجوع
تکریم ارباب رجوع
نظر به اهمیت موضوع تکریم ارباب رجوع و لزوم آگاهی از دیدگاه ها و نظرات سازنده مخاطلبان برای بهبود مستمر خدمات رسانی با تکمیل این فرم مارا در این امر مهم یاری فرمایید.
 
دیدگاه های شما برای ما بسیار ارزشمند بوده و تمام تلاش خود را برای بهبود خدمات انجام خواهیم داد.
 
فرم نظرات، پیشنهادات و انتقادات
There was an error displaying content. Please contact site administrator.