There was an error displaying content. Please contact site administrator.
لطفا موضوع را انتخاب کنید.
لطفا عنوان را وارد کنید.
لطفا سوال را وارد کنید
تصویر امنیتی
کد فوق را در فیلد زیر را وارد نمایید

با مراجعه به سامانه سماک به نشانی https://semak.maj.ir و ثبت نام در سامانه مذکور و ثبت درخواست، سایر مراحل برای کارت هویت عشایری از سوی واحد مربوطه انجام می پذیرد.

می توانید با مراجعه به منوی اصلی این سایت و کلیک بر منوی خدمات الکترونیکی فرم های مربوطه را تکمیل تا متعاقباً درخواست شما توسط واحد توسعه عمران اداره کل بررسی و اقدامات لازم صورت پذیرد.