• سامانه مجوزهای الکترونیکی کشاورزی
  • سامانه جامع هویت دام کشور
  • سامانه مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی
  • سیستم مدیریت اطلاعات آماری
  • سامانه ارسال پیامکی
  • فایل پیش نیاز اتوماسیون اداری
  • اتوماسیون اداری
  • فیش حقوق