آمار تعداد خانوار و جمعیت عشایری استان آذربایجان غربی بر اساس آخرین وضعیت تایید شده توسط مرکز آمار کشور
شهرستان خانوار عشایری جمعیت عشایری
ارومیه 2,381 15,321
اشنویه 2,003 9,696
بوکان 42 297
پلدشت 1,415 6,255
پیرانشهر 1,000 4,639
چالدران 569 2,386
چایپاره 153 988
خوئ 2,853 14,911
سردشت 928 4,399
سلماس 2,456 11,449
شاهین دژ 477 1,836
شوط 193 933
ماکو 2,711 10,986
مهاباد 1,058 3,300
میاندوآب 843 3,082
نقده 1,362 6,811
جمع کل 20,444 97,289

 

آمار تعداد متقاضیان درخواست کارت هویت عشایری
تعداد کل درخواست ها در شهرستان مورد تایید مرکز آمار در انتظار تایید مرکز آمار جمع کل
ارومیه 2,023 2,434 4,457
اشنویه 1,327 411 1,738
بوکان 1 1 2
پلدشت 1,077 1,382 2,459
پیرانشهر 647 1,052 1,699
چالدران 334 105 439
چایپاره 101 151 252
خوی 1,957 1,425 3,382
سردشت 123 36 159
سلماس 2,028 1,541 3,569
شاهین دژ 350 237 587
شوط 69 56 125
ماکو 1,521 1,096 2,617
مهاباد 523 549 1,072
میاندوآب 576 669 1,245
نقده 733 357 1,090
جمع کل 13,390 11,502 24,892
آمار تعداد کارت هویت عشایری صادر شده
تعداد کل مجوزصادره در شهرستان مورد تایید مرکز آمار
ارومیه 1,716
اشنویه 1,287
بوکان  
پلدشت 1,068
پیرانشهر 629
چالدران 347
چایپاره 96
خوئ 1,949
سردشت 72
سلماس 1,905
شاهین دژ 246
شوط 49
ماکو 1,299
مهاباد 505
میاندوآب 479
نقده 703
جمع کل 12,350
آمار تعداد ظرفیت دام عشایری و دام مولد عشایر استان
شهرستان ظرفیت کل گله ظرفیت مولد
ارومیه 301,692 148,059
اشنویه 171,289 145,047
بوکان 551 551
پلدشت 205,644 130,025
پیرانشهر 213,064 156,459
چالدران 34,494 28,820
چایپاره 33,795 31,967
خوئ 191,213 156,923
سردشت 13,866 10,494
سلماس 160,060 113,219
شاهین دژ 57,690 45,857
شوط 13,517 8,957
ماکو 204,451 134,108
مهاباد 109,419 102,118
میاندوآب 252,051 190,335
نقده 162,847 122,130
جمع کل 2,125,643 1,525,069