پروژه های آبرسانی

 

پروژه های مرمت ایلراه ها

 

قرارداد خرید کالا

قرارداد ییلاقات گرده سور اشنویه   مرمت ایلراههای نقده محور ماسو شلیکان  
قرارداد خرید آبشخور دامی از شرکت مهد آذین آذران پارسه
قرارداد ییلاقات زردکوه اشنویه   مرمت ایلراههای مناطق عشایری خوی   قرارداد پنل خورشیدی
قرارداد یورد تولی و گل زرد شاهیندژ   مرمت ایلراههای شهرستان چالدران    
قرارداد سلیم خان شاهینذژ   مرمت ایلراههای سلیم خان شاهیندژ    
قرارداد آبرسانی ییلاقات بروکی و چهل کانی خوی   مرمت ایلراههای پیرانشهر محور قبر حسین    
قراداد آبرسانی ییلاقات میدان و ترگن خوی   مرمت ایلراههای پیرانشهر محور سرشاخان    
    مرمت ایلراههای ارومیه ییلاقات دره بنار و بنبر شیخان    
    مرمت ایلراه های اشنویه محور گرده سور    
    مرمت ایلراه ارومیه ییلاقات دریاچه دالامپر