ردیف

نام پروژه

مقدار

واحد

خانوار بهره بردار

1

مرمت و بازسازی ایلراه عشایری

1219.5

کیلومتر

6938

2

آبرسانی و تامین آب شرب عشایری

149.9

کیلومتر

4196

3

بهسازی چشمه و احداث ابشخور دامی

217

مورد

1285

4

بهسازی و نوسازی اماکن دامی

7000

مترمربع

70

5

حصارکشی دور تانکر آب شرب

319

مترمربع

350

6

آب بند انحرافی آب کشاورزی

2

مورد

70

7

کانال انتقال آب کشاورزی

3185

متر

70

8

احداث و تکمیل استخر ذخیره سازی آب کشاورزی 500مترمکعبی

3

مورد

102

9

آبرسانی سیار در مناطق عشایری

29000

متر مکعب(در یک سال)

2950

10

تعمیر جایگاه سوخت

1

مورد

42

11

حصار کشی دور استخرهای آب کشاورزی

525

متر

45

12

حفر و تجهیز چاه مالداری

7

حلقه

330

13

تهیه و تحویل حمام خورشیدی

14

مورد

182

14

تعمیر وتجهیز اداره کل و ادارات شهرستان

15606

میلیون ریال

0

15

مرمت و لایروبی قنات

200

متر

210

16

جمع

 

 

16840

 

 

 

 

 

 

تعداد پروزه

15پروژه

 
 

اعتبار مصوب:

222308میلیون ریال

 
 

اعتبارتخصیص

79948میلیون ریال