جایگاه بخش دامپروی عشایر استان در تولید و امنیت غذایی


امنیت غذایی یك مفهوم گسترده است كه به وسیله تعامل دامنه‌ای از عوامل بیولوژیكی، اقتصادی، اجتماعی، كشاورزی و فیزیكی تعیین می‌شود، و بنابراین همچون مفاهیم بهداشت یا رفاه اجتماعی معیار واحدی برای ارزیابی آن وجود ندارد. با وجود این، می‌توان این پیچیدگی را با تمركز روی سه مولفه مشخص امنیت غذایی یعنی موجودی مواد غذایی، دسترسی به مواد غذایی و استفاده از مواد غذایی ساده‌تر كرد.
اهداف برنامه های طرح افزایش تولید گوشت قرمز امور عشایر در ارتباط با معیشت جامعه عشایری:

 • -افزايش توانمندي هاي توليدي عشاير با استفاده از فن آوري مناسب و دانش و مهارت هاي بومي آنها
 • -تقويت تعامل سازنده عشاير با محيط زيست و منابع محيطي و رابطه متعادل و پايدار دام و مرتع در زيست بوم هاي عشايري
 • تعداد و نوع دام
 • بر اساس اطلاعات آماری تعداد دام در اختیار عشایر مطابق با سر شماری  1 میلیون و 919 هزار راس دام سبک و 74387 راس دام سنگین می باشد.
 • تولیدات دامی (در سال)
 • میزان تولید گوشت دام سبک : 11998 تن
 • میزان تولید گوشت دام سنگین: 5196 تن
 • میزان تولید شیر دام سبک و سنگین: 57009 تن
 • میزان تولید پشم: 1292 تن
 • میزان تولید کرک و مو: 15.7 تن

 

 • مهمترین تولیدات عشایر استان استان آذربایجان غربی
 •  
 • مهمترین تولیدات لبنی:  شیر، ماست، دوغ، کشک، پنیر، کره، روغن و قره قوروت.
 • مهمترین صنایع دستی : قالی، قالیچه، گلیم، زیلو، ورنی، جاجیم، پلاس، کلاه، دستکش، جوراب
 •  
 • مهمترین گیاهان دارویی کشت شده و جمع آوری شده از عرصه های منابع طبیعی: گل محمدی، خاک شیر، گل گاوزبان، آویشن، ختمی، زیره، بابونه، بادرنجبویه، گزنه، چای کوهی
 •  
 • طرح جایگزینی سوخت فسیلی
 • جلوگیری از قطع درختان، بوته کنی و حفظ منابع طبیعی و نیز افزایش بهداشت عمومی و افزایش سطح رفاه عشایر از اهداف اجرای این طرح می باشد. در این طرح امکان دسترسی عشایر به سوختهای جایگزین با احداث جایگاههای ذخیره و توزیع نفت و گاز مایع و انرژیهای نو در مناطق عشایری تامین می گردد.

 

 

 

عملکرد گیاهان دارویی در مناطق عشایری در سال 1401

نوع کشت

سطح زیر کشت(هکتار)

عملکرد (تن)

تسسهیلات توزیعی (میلیون ریال)

تعداد افراد برخوردار

کشت آبی

13.85

12.67

1000

22

کشت دیم

0

0

0

0

حمایت از افزایش تولید گوشت قرمز عشایر
ردیف شهرستان تعداد دام پروار شده (راس) میزان افزایش تولید گوشت حاصل از پروار (تن)
1 ارومیه 3450 34/5
2 اشنویه 1720 17/2
3 بوکان 350 3/5
4 پلدشت 4500 45
5 پیرانشهر 4600 46
6 چالدران 1550 15/5
7 چایپاره 400 4
8 خوی 6600 66
9 سردشت 200 2
10 سلماس 6000 60
11 شاهین دژ 3500 35
12 ماکو 6200 62
13 مهاباد 2500 25
14 میاندوآب 3500 35
15 نقده 3800 38
جمع 48870 488/7
حمایت از افزایش تولید شیر در مناطق عشایری

حمایت از طرح جایگزینی دام سنگین

هدایت خرید گاو شیری(راس)

تسسهیلات توزیعی (میلیون ریال)

تعداد افراد برخوردار

افزایش سالیانه شیر(تن)

80

5600

63

210

حمایت از افزایش تولید محصولات زراعی در مناطق عشایری

نوع

سطح زیر کشت(هکتار)

عملکرد سالیانه (تن)

تسسهیلات توزیعی (میلیون ریال)

تعداد افراد برخوردار

کشت آبی

200

600

6000

81

کشت دیم

310

620

6200

71

متوسط تولیدات صنایع دستی داری عشایری

نوع بافته صنایع دستی

میزان تولید صنایع دستی

(متر مربع)/ مورد

مقدار فروش

(مترمربع/ مورد)

مقدار خود مصرفی

(مترمربع/ مورد)

تعدادتولیدکننده (نفر)

صنایع دستی داری

 

22950

19786

3164

1849

صنایع دستی غیرداری غیرداری

 

25454

7535

17919

1663

دام عشایر استان آذربایجان غربی در سال 1401
جدول شماره 1             تعداد دام عشایر استان آذربایجان غربی در سال 1401
ردیف  نام شهرستان تعدادکل دام
(راس)
تعداد گوسفند وبره (راس) تعداد بز وبزغاله (راس) تعداد گاو گوساله (راس) تعداد گاو میش و بچه گاومیش (راس ) تعداد شتر وبچه شتر (نفر )
 
1 ارومیه 150000 100000 39500 7500 3000 _
2 سلماس 89149 80664 4910 3575 _ _
3 خوی 220500 190000 25500 5500    
4 نقده 220000 208000 7100   400  
5 چالدران 15000 12000 2900 100 _ _
6 پلدشت 95500 92800 1400 1300 _ _
7 اشنویه 131800 124000 5000 2800    
8 ماکو 180275 140231 30102 9942 _ _
9 شاهین دژ 100000 75000 20830 4170 _ _
10 مهاباد 225000 210700 8000 6000 300  
11 سردشت 150000 50000 90000 10000 _ _
12 بوکان 7500 6000 500 1000 _ _
13 چایپاره 20500 19200 1000 300 _ _
14 میاندواب 168000 145000 18500 4500 _ _
15 پیرانشهر 225000 195000 16000 14000 _ _
جمع 1998224 1648595 271242 70687 3700  
* منظور از تعداد کل دام تعداد دام بدون احتساب بارکش می باشد .        
دام پرواری و واحدهای پرواربندی در سال 1401
جدول شماره 4       تعداد دام پرواری و واحد های پرواربندی  در  سال 1401
دام سبک دام سنگین
ردیف تعداد دام پرواری درجایگاه مسقف (راس ) تعداد واحد پرواربندی مسقف (جایگاه) خانوار بهره مند  تعداد دام پرواری درجایگاه غیرمسقف (راس ) تعداد واحد پرواربندی غیرمسقف (جایگاه) خانوار بهره مند  تعداد دام پرواری (راس) تعداد واحد پروار بندی (جایگاه) خانوار بهره مند
1 95200 700 700 _ _ _ _ _ _
2 60000 1300 1300 25000 700 700 3575 240 240
3 158000 2700 5804       2880 250 1650
4 70000 12 60 40000 40 80 750 10 22
5 4000 100 50 6000 150 100 20 5 10
6 15000 340 340 _ _ _ 300 28 28
7 20000 1000 1000 _ _ _ _ _ _
8 20702 414 400       982 92 92
9 70000 366 714 _ _ _ 320 3 3
10 90000 370 370 _ _ _ 3900 550 550
11 6000 20 20 50000 1000 1000 2000 20 20
12 2000 50 50 _ _ _ 250 30 30
13 5000 105 105 _ _ _ 30 3 3
14 115000 1200 1200 _ _ _ 1500 220 220
15 1025 5 5       87 5 5
جمع  731927 8682 12118 121000 1890 1880 16594 1456 2873
عملکرد توسعه درختكاري در مناطق عشایری استان آذربایجان غربی در سال زراعی 1402-1401
جدول عملکرد توسعه درختكاري  در مناطق عشایری استان آذربایجان غربی در سال زراعی 1402-1401
رديف شهرستان غیر مثمر اعتبار هزینه شده  مثمر اعتبار هزینه شده 
مساحت کشت شده(هكتار) تعداد نهال کشت شده (اصله) تعداد خانوار بهره مند نوع نهال استفاده شده (میلیون ریال) مساحت کشت شده(هكتار) تعداد نهال کشت شده (اصله) تعداد خانوار بهره مند نوع نهال استفاده شده (میلیون ریال)
1 میاندوآب 8/5 12000 14 صنوبر _ _ _ _ _ _
2 ماکو 4 10000 200 صنوبر _ 10 5000 350 گردو _
3 پلدشت _ _ _ _ _ 298/5 125000 81   گردو- پسته - الو - زردآلو - سیب - گیلاس _
4 خوی 600 30000 1800 سرو _ 400 12000 2000 گردو-آلبالو- گیلاس _
5 نقده 14/5 2345 22 زبان گنجشک،افرا،بید مجنون، صنوبر، عرعر _ 1/9 70 5 فندق ، بید مشک،گل محمدی _
6 چایپاره 8 13328 9 صنوبر _ 4 2650 7 گردو- سیب _
جمع کل  620/5 65328 2023     414 144650 2438    
عملیات اقتصاد مقاومتی بخش تولید (ماهیانه و تجمعی) استان آذربایجان غربی
گزارش یکساله سال (1401) عملیات اقتصاد مقاومتی بخش تولید (ماهیانه و تجمعی) استان آذربایجان غربی          اشتغال(نفر) تسهلات و اعتبارات (میلیون ریال)
ردیف عنوان هدف                عملیات و حجم میزان افزایش تولید ناشی از  انجام عملیات جدید صیانتی تسیهلات اعتبارات جمع کل 
نوع عملیات واحد حجم عملیات تفکیکی سالانه  تجمعی ( ابتدای سال تا پایان اسفند ماه) افزایش تولید ناشی از عملیات(سه ماهه) افزایش تولید ناشی از عملیات(یکساله)
دی بهمن اسفند یکساله دی بهمن اسفند
1 افزایش تولید گوشت قرمز پرواربندی (از سایر منابع جز بند ب ماده 52 و مادتین 10 و12) راس                          
2 افزایش تولید گوشت قرمز  پرواربندی (توسط خود عشایر بدون دریافت تسهیلات)  راس 13010 12080 11870 119960 146 135 133 1264          
3 افزایش تولید شیر خریدگاوشیری راس                          
4 افزایش تولید علوفه افزایش سطح زیرکشت هکتار                          
5 افزایش تولید محصولات زراعی افزایش سطح زیرکشت هکتار                          
گلخانه مترمربع                          
کشت گیاهان دارویی هکتار                          
6 افزایش محصولات باغی افزایش سطح باغات هکتار __ __ __ 61/5 __ __ __ __ 2 2 371 __ 371
7 افزایش تولید صنایع دستی داری تامین نهاده ها تن 1/5 2/5 3/8 18 40 63 95 500 20 800 110000 __ 110000
8 افزایش تولید صنایع دستی داری بهسازی و تجهیز کارگاه  متر مربع  __ __ __ __ 100 108 112 1250 20 800 110000 __ 110000
9 افزایش تولید صنایع دستی غیر داری تامین نهاده ها تن                          
10 افزایش تولید صنایع دستی غیر داری بهسازی و تجهیز کارگاه  متر مربع                           
عملکرد صنایع دستی داری استان آذربایجان غربی طی سال 1401
جدول عملکرد صنایع دستی داری  استان آذربایجان غربی  طی سال 1401(جدول شماره 1)
ردیف نام صنعت دستی تولیدی نام ماده یا مواد اولیه مقدار ماده یا مواد اولیه (نهاده ها) مصرفی برای تولید یک مترمربع واحد نهاده مصرفی  قیمت هر واحد نهاده  مصرفی در استان (ریال)  جمع کل نهاده مصرفی برای تولید یک متر مربع میانگین قیمت کل نهاده های مصرفی برای هر متر مربع صنایع دستی (ریال) مدت زمان تولید هر مترمربع صنعت دستی تولیدی توسط یک بافنده (روز) متوسط دستمزد کارگر برای هرروز کاری مقدارفروش (مترمربع) مقدارخودمصرفی (مترمربع) مقدارکل تولید
 ( مترمربع)
متوسط هزینه تولید هرمترمربع صنعت تولیدی (ریال) قیمت فروش هرمترمربع صنعت تولیدی (ریال) محل فروش صنایع دستی تعداد بافنده عشایری تولیدکننده استان
مرد زن مجموع
1 فرش بافی ریسمان 40 کلاف 4,800,000 81 10,870,000 8 3,000,000 0 60,000,000 57,120 95,833,333 761,600,000 بازار محلی 170 100 270
ابریشم 30 کیلو 3,500,000
آرخاش 7 عدد 2,500,000
بویلوق 4 کیلو 500,000
نخ دوک 2 عدد 250,000
2 فرشبافی دفه 1 دستگاه 2,500,000 13 28,000,000 30 3,000,000 150,000,000 0 12 60,000,000 150,000,000 چایپاره 2 3 5
فنر 1 دستگاه 1,000,000
قیچی 1 دستگاه 2,500,000
چاقو 3 دستگاه 7,500,000
ریسمان 5 کیلو 3,000,000
چهار چوب دستگاه 1 دستگاه 12,000,000
نقشه 1 مورد 10,000,000
3 فرش دستباف خامه 0/1 کیلو 3,150,000 39 9,250,000 15 3,850,000 68,000,000 0   27,000,000 68,000,000 دلال و بازار محلی 300 600 900
ارغج نازک 0/7 عدد 800,000
ارغج کلفت 0/7 کیلو 2,500,000
بویلوغ 3 کیلو 280,000
ریسمان 34    
4 فرش بافی ریسمان 40 کلاف 5,500,000 76 297,600,000 25 3,000,000 667 60 607 372,600,000 135,000,000 بازار محلی و
دلال فرش
58 90 148
بویلوخ 4 کلاف 690,000
نخ دوک 2 عدد 250,000
ابریشم 30 کیلو 3,500,000
آرخاش 7 عدد 2,500,000
5 قالی بافی ریسمان 40 کلاف 4,800,000 54 53,600,000 30 2,500,000 80 10 90 128,600,000 138,000,000 بازار محلی و
دلال فرش
8 2 10
بویلوخ 4   500,000
نخ دوک 2 عدد 250,000
آرخاش 7 عدد 2,500,000
چهار چوب دستگاه 1 عدد 12,000,000
6 گلیم -  پشم طبیعی 8 کلیو گرم 1,500,000 24 3,800,000 10 3,000,000 700,000 . 120 3,000,000 4,000,000 نمایشگاه 5 4 9
نخ چله پشمی 8 کلیو گرم 2,500,000
چله نخی 4 کیلو گرم 1,800,000
پشم مرینوس 4 کیلو گرم 2,000,000
7 فرش ریسمان 40 کلاف 4,900,000 319 9,800,000 30 1,000,000 800,000 . 120 364,600,000 125,000,000 نمایشگاه 3 5 9
نخ دوک 2 عدد 250,000
پود کلفت 150 کیلو گرم 1,800,000
پود نازک 120 کیلو گرم 1,500,000
آرخاش 7 عدد 2,500,000
جمع 614/5   108,020,000 605/5 412,920,000 148 19,350,000 219,500,747 60,000,070 58,069 1,051,633,333 1,381,600,000   546 804 1351