الف – هدف

ارائه خدمات مناسب بمنظور بهبود و توسعه وضعیت اجتماعی ، اقتصادی و تولیدی عشایر .

 

ب – وظایف اساسی :

(1) – مطالعه و شناسائی امکانات و نیازمندیهای دامداران متحرک در مورد امور دام و اسکان .

(2) – تهیه و تنظیم و اجراء و نظارت بر اجرای طرحهای عمرانی و نوسازی مربوط به امور دامداران متحرک .

(3) – فراهم آوردن موجبات اسکان دامداران متحرک ، باهمکاری وزارت کشور .

(4) – تهیه و تنظیم برنامه های مربوط به صنعتی کردن دامداران عشایری و اصلاح روشهای بهره برداری از منابع دامی از طریق ایجاد ایستگاههای استقرار دام و انتظار دام . پرواربندی و تامین علوفه زمستانی دام و ایجاد کشتارهاههای صنعتی و سردخانه های و کارخانجات تهیه غذای دام و تبدیل فرآورده های دامی راسا ً یا از طریق ارشاد و کمک در جهت تاسیس تهاونیها و شرکتهای سهامی دامداری .

(5) – احداث ئ نگهداری گذرگاه و آبشخور و پناهگاهها وانبارهای ذخیره علوفه دام و تامین آب راساً یا با خودیاری عشایر .

(6) – نظارت بر نحوه چرای دام در مراتع عشایری از لحاظ رعایت ضوابط فنی و علمی مرتعداری در جهت حفظ مراتع کشور .

(7) – کمک به ایجاد واحد های تولیدی تعاونی و گروهی نظیر علوفه کاری ، مرغداری ، تولید عسل ، سبزیکاری و کشت گیاهان صنعتی و صنعتی کردن این نوع تولیدات از طریق احداث تاسیسات زیر بنائی ، احداث رایگان و اعطای وام .

(8) – تهیه و تنظیم و اجرا ء با همکاری د راجرای برنامه های آموزشی دامداران متحرک در مورد تغذیه دام استفاده صحیح از مراتع دامداری ، دامپروری ، بهداشت محیط ، خدمات دامپزشکی ، توسعه صنایع دستی و پیشگیری از امراض دامی .

(9) – کمک به بازاریابی ، حمل و فروش فرآورده های دامی و صنایع دستی دامداران متحرک اسکان یافته

(10) – فراهم کردن تسهیلات اعتباری در حد برنا مه های مصوب و نظارت بر مصرف آن .

(11) – کمک به تشکیل تعاونیهای تولید ، توزیع ، مصرف درمناطق دامداری متحرک اسکان یافته .

(12)- همکاری با سایر سازمانهای دولتی و غیر دولتی ایجاد هماهنگی در برنامه های عمرانی و اموزشی مناطق دامداران متحرک اسکان یافته .

-        طبقه بندی ، کنترل ، بازبینی و ارجاع نامه ها به عنوان رئیس سازمان اعم از وارده و صادره و انجام سایر امور دفتری .

-         خلاصه نمودن گزارشات ، صورتجلسات ، مقالات و دیگر موارد جهت استحضار ریاست سازمان .

-          اعلام و ابلاغ دستورات رئیس سازمان به واحد های تحت پوشش و پیگیری امور ارجاعی تا حصول نتیجه نهائی

-        تهیه و تنظیم برنا مه های روزانه ، هفتگی و ماهانه و تنظیم دقیق وقت ملاقاتها ، دیدار، جلسات سخنرانی رئیس سازمان و پیگیری جهت تحقیق بهنگام آن

-        پاسخگوئی به مراجعان حضوری و راهنمایی و هدایت آنها به قسمتهای ذیربط و در صورت لزوم هماهنگی با قسمتهای مربوطه .

-        هماهنگی و تنظیم برنامه های مربوط به سفر های ریاست سازمان در مراسم ها ، همایشها ، گردهمائیها و تهیه مقدمات جلسات با همکاری واحد های ذیربط و نظارت بر حسن انجام آن .

-        تنظیم گزارشات جلسات ، سفر ها ، بازدیدها وابلاغ آن به به واحد های استانی و انعکاس نظرات آنها به واحد های مربوطه و پیگیریهای لازم تا حصول نتیجه .

-        دریافت شکایات واصله از اشخاص حقیقی و حقوقی و بررسی پیرامون صحت و سقم موارد شکایات و پیگیری موضوع تا اخذ نتیجه نهایی و پاسوخگوئی به شاکی .

-        تهیه و تنظیم لوایح قانونی ، تصویبنامه ، آئین نامه های و دستور العمل های لازم و نظارت در تنظیم و تدوین و جمع آوری مجموعه مقررات موضوعه مورد نیاز .

-        رسیدگی و ارائه طریق در مسائل حقوقی و قضایی در امور جاری مربوطه .

-        جمع آوری ، نگهداری و طبقه بندی سوابق ، صورتجلسات و آمار و اطلاعات مورد نیاز .

جمع اوری ، تدوین و تنظیم گزارش فعالیتهای سازمان به منظور انتشار در رسانه های گروهی .

همکاری مستمر با رسانه های گروهی اعم از خبر گزاریها ، مطبوعات و صدا و سیما به منظور انعکاس فعالیتهای سازمان

-        انجام اقدامات لازم به منظور برگزاری سمینارها و کنفراسها و همایش های علمی برای پیشبرد اهداف سازمان

-        تهیه هر گونه بولتن و نشریه راهنما مرتبط با وظایف سازمان و واحد های تخصصی

-        بررسی مطالب مندرج در جراید د رارتباط با وظایف سازمان و تهیه پاسخهای لازم با همکاری واحد های ذیربط .

-        ابلاغ کلیه بخشنامه ها ، دستورالعملها و اطلاعیه هاکه جنبه عمومی دارد به واحد های ستادی و استانی .

-        مشارکت کلیه بخشنامه ها ، دستور العملها و اطلاعیه ها که جنبه عمومی دارد به واحد های ستدی و استانی .

-        مشارکت در تهیه و تنظیم نشریات و هر گونه کتب منتشره از سوی سازمان

-        استقرار سیستم جمع آوری اطلاعات و اخبار مربوط به واحد های مختلف سازمان

-        انجام سایر امور مربوط به روابط عمومی که حسب مورد ارجاع می شود .

- ارتباط با سازمانهای ذیربط جهت بکارگیری و استفاده از توان اجرائی آنها و همکاری برای ایجاد هماهنگی در راستای تامین نیازهای جامعه عشایری .

- همکاری با دستگاههای مسئول در امر آموزش و پرورش به منظور تحت پوشش قرار دادن جمعیت لازم التعلیم و واجد شرایط عشایر .

- پیگیری و همکاری با نهضت سواد آموزی جهت تامین امکانات لازم برای سواد آموزی عشایر

- پیگیری تاسیس و دایر نمودن مدارس شبانه روزی و دایر نمودن مدارس شبانه روزی برای فرزندان عشایر

- پیگیری گسترش و فعال نمودن مدارس ثابت و سیار برای عشایر کوچنده .

- پیگیری احداث آموزشگاههای مورد نیاز در کانونهای توسعه ئ اسکان عشایر .

- پیگیری در رسیدگی به وضعیت بهداشتی و درمانی عشایر .

- هماهنگی د ردایر نمودن کلاسهای بهداشت .

- پیگیری امر بیمه و خدمات درمانی و بیمه دام و فراورده های دامی عشایر .

- پیگیری تاسیس مراکز و خانه های بهداشت در مناطق عشایری و کانونهای توسعه .

- هماهنگی و همکاری در جهت تامین امنیت عمومی عشایر و مناطق عشایری و امنیت عشایر در حین کوچ .

- همکاری و هماهنگی در زمینه امر آموزش نظامی و تسلیح عشایر .

- پیگیری و هماهنگی و همکاری بمنظور کاهش صدمات ناشی از حوادث و بحرانهای مختلف و مناطق عشایری .

- پیگیری جبران خسارت وارده به عشایر توسط دستگاههای ذیربط .

 - پیگیری تامین سهمیه لازم برای تحصیلات عالیه فرزندان عشایر .

- پیگیری در جهت تامین مسکن مناسب برای عشایر از طریق دستگاههای ذیربط .

- پیگیری و همکاری در احیاء و گسترش ورزشهای محلی و سنتی عشایر از طریق سازمان تربیت بدنی کشور .

- پیگیری معافیتهای مختلف مورد نیاز مرتبط با امور اجرائی و بهره برداری در مناطق عشایری .

- پیگیری و ابلاغ مصوبات شوراها و جامع مرتبط با سازمان به مراجع ذیربط .

- تهیه و تنظیم متن پیشنهادی لوایح قانونی مورد نیاز جهت رفع مشکلات قضائی و حقوقی جامعه عشایری .

- پیگیری و جلب حمایتهای قانونی در خصوص رسیدگی و رفع مشکلات حقوقی و قضائی عشایر .

-  همکاری و هماهنگی با دستگاههای ذیربط در جهت گسترش خدمات فرهنگی و مذهبی در مناطق عشایری

-        هدایت و حمایت و نظارت عالیه برای اجرای کلیه پروژه های عمرانی در مناطق عشایری .

-        تدوین نظام فنی اجرایی سازمان با هماهنگی و همکاری واحد های استانی .

-        برنامه ریزی در جهت بکارگیری روشهای مناسب کنترل پروژه در اجرای طرحهای مرتبط با سازمان .

-        تهیه و تنظیم استانداردها  و معیارهای فنی مورد نیاز در طراحی کلیه پروژه های عمرانی در چارچوب مقررات مربوط .

-        تهیه دستوالعمل خدمات فنی مورد نیاز طرحهای عمرانی و زیر بنایی .

-        تهیه و کنترل نقشه های تیپ اجرایی و یکسان نمودن نقشه ها با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر طرحیها .

-        بررسی و تصویب محاسبات فنی پروژه ها بنا به درخواست واحد های استانی .

-        تهیه و تنظیم شیوه های نگهداری پروژه های عمرانی در مناطق عشایری .

-        تعیین و پیشنهاد سیاستهای توزیع اعتبارات بین طرحها و استانها در چهار چوب وظایف اداره کل

-        بررسی توان اجرایی استانها در راستای تحقق برنامه تنظیم شده .

-        تهیه و تنظیم و پیشنهاد دوره های آموزشی مورد نیاز امور عمرانی به بخشهای ذیربط .

-        پیگیری تامین امکانات مورد نیاز پروژه های استانی در صورت لزوم و درخواست استانها .

-        بازدید و نظارت و تنظیم گزارش از پروژه های عمرانی استانها و تجربه و تحلیل آن و ارائه به مسئولین .

-        همانگی با واحد های خارج از سازمان بمنظور تحقق برنامه های مصوب عمران و امور زیر بنائی

-        بررسی طرحهای آماده سازی کانونهای توسعه و اسکان در صورت لزوم

-        ارزیابی کمی و کیفی پروژه های عمرانی سازمان

-        تهیه طرح ، اجرا ء و نظارت بر پروژه های ملی در مناطق  عشایری راساً و یا از طریق واحد های استانی .

-        مطالعه طرحهای مورد نیاز برنامه ساماندهی و توسعه جامعه مناطق عشایری .

-        ارتباط مستمر با موسسات و مجامع تحقیقاتی و مطالعاتی و استفاده وبهره برداری از امکانات آنها در راستای برنامه ساماندهی جامع مناطق عشایری .

-        تدوین روشها و برنامه ریزی امور تحقیقاتی و مطالعاتی برنامه ساماندهی .

-        تهیه و تدوین آئین نامه ها ، دستورالعملها و شرح خدمات مطالعاتی برنامه ساماندهی جامع عشایری .

-        هماهنگی بین واحد های مطالعاتی استانی دارای زیست بومهای عشایری مشترک .

-        الویت بندی طرحهای مطالعاتی برنامه ساماندهی جامع عشایری .

-        نظارت عالیه بر اجرای پروژه های مطالعاتی استانی .

-        بررسی و تصویب شرح خدمات پیشنهادی استان برای مطالعات موردی .

-        بررسی و تحقیق بمنظور تعیین شیوه ها و الگوهای مناسب توسعه زندگی عشایری در شرایط مختلف جفرافیائی و محیطی .

-        ارزیابی ، بازبینی و اصلاح شیوه های اجرایی طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی .

-        پیگیری تشکیل ، تجهیزات و تقویت واحد های مطالعاتی و تحقیقاتی استانی .

-        تهیه نظام نظارت و ارزیابی بر اجرای طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی .

-        تهیه اطلاعات فنی و نرم افزارهای  مورد نیاز بمنظور ارائه خدمات فنی و پشتیبانی واحد های مطالعاتی .

-        تعیین میزان و نحوه انتشار نتایج مطالعاتی دارای یافته های جدید علمی و کاربردی .

-        تهیه ، تدوین و ترجمه کتب ، مقالات ، آئین نامه ها و راهبردهای موثر در اجرای برنامه ساماندهی جامع مناطق عشایری .

-        ارائه نتایج مطالعات جهت تهیه برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت

-        تهیه و تنظیم برنامه توسعه جامع مناطق عشایری با همکاری ذیربط .

-        تهیه و تنظیم برنامه های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت توسعه جامع مناطق عشایری .

-        ایجاد ارتباط بین طرحها و برنامه توسعه جامع مناطق عشایری با بخشهای مندرج در نظام برنامه ریزی کشور

-        تهیه و تنظیم و ارائه آمار و اطلاعات عشایری .

-        پیگیری اجرای طرحهای آماری مرتبط با امور عشایر و کمک به اجرای طرحهای آماری مرکز آمار ایران در مناطق عشایری .

-        ارزیابی فعالیتهای عمرانی وخدماتی سازمان در مناطق عشایری و گزارش ان به مسئولین ذیربط .

-        تهیه و تنظیم و انتشار گزارش عملکرد اعتبارات عمرانی و جاری سازمان امور عشایر .

-        بر آورد نیازهای اعتبار سازمان و منظور نمودن طرحهای پیشنهادی واحد های مختلف در برنامه .

-        پیگیری اخذ تخصیص از منابع مختلف اعتباری مصوب .

-        طراحی شبکه رایانه ای مورد نیاز و ارائه خدمات رایانه ای به واحد های سازمان .

-        تهیه و تنظیم بودجه سالیانه سازمان با همکاری واحد های ذیربط .

-        تنظیم و پیشنهاد سیاستهای اجرایی و بخشنامه های بودجه سالیانه سازمان و ارائه به مراجع ذیربط .

-        ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مطالعاتی و تلفیق طرحه و برنامه های تهیه شده درواحدهای اجرائی و تحقیقاتی و استانی سازمان .

-        تنظیم و مبادله موافقتنامه های عمرانی و جاری سازمان در سطح ملی و کنترل و نظارت بر مبادله موافقتنامه های استانی .

-        پیگیری تامین تسهیلات اعتباری و برنامه ریزی استفاده بهینه از تسهیلات اعتباری مصوب بمنظور نیل به اهداف برنامه توسعه جامع مناطق عشایری و تنظیم گزارش عملکرد آن .

- جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز ظرفیتهای تولیدی عشایر.

- ارائه نیاز های مطالعاتی بخش تولید در کانونهای توسعه به واحد های ذیربط .

- ایجاد زمینه های مناسب تولید و اشتغال در کانونهای توسعه

- برنامه ریزی برای تولید فرآورده های دامی (( پروار بندی ، پنیر سازی و ...)) و ایجاد فرصتهای شغلی در سایر زمینه های تولیدی .

- کمک به احداث واحد های تولیدی و اشتغال زا در مناطق عشایری

- پیگیری تامین اعتبارات مورد نیاز اعم از دولتی و یا تسهیلات بانکی بمنظور اجرای پروژه های تولیدی –تهیه گزارش پیشرفت فیزیکی و مالی طرح های تولیدی امور عشایر و ارائه آن به مراجع  ذیربط.

- هماهنگی و همکاری با سازمان جنگلها و مراتع بمنظور تهیه دستوالعمل و آیین نامه نحوه همکاری بین سازمان جنگلها و مراتع و امور عشایر در مورد ممیزی مراتع ، طرح های مرتعداری ،ایجاد تعادل دام مراتع و نحوه بهره برداری مناسب از منابع طبیعی تجدید شونده ،نحوه مالکیت مراتع ،بهره برداری عشایر از محصولات فرعی جنگلها و مراتع

- همکاری و بررسی در مورد نحوه استفاده از مراتع حریم کانونهای توسعه .

- همکاری در امور تهیه و نتنظیم کوچ ، قرق ، حفاظت ،تعیین ظرفیت مراتع و نظارت بر نحوه چرای دام در مراتع با هماهنگی مراجع ذیربط .

- برنامه ریزی بمنظور ایجاد اشتغال جمعیت سرریز عشایر از طریق کشت درختان مثمر ، صنعتی و ...و همچنین کمک به بهره برداری  از محصولات فرعی در حوزه های آبخیز .

- تهیه دستورالعمل های مورد نیاز برای تامین اراضی و واگذاری آن به عشایر واجد شرایط .

- هماهنگی و پیگیری در خصوص تامین نهاد ها ، تسطیح اراضی و تعیین الگوی کشت در کانونهای توسعه عشایری با مراجع ذیربط .

- برنامه ریزی و کمک به بهره برداری عشایر از معادن در مناطق عشایری

برنامه ریزی لازم در زمینه تبدیل سوخت نباتی به سوخت فسیلی در مناطق عشایری جهت جلوگیری از تخریب جنگلها و مراتع کشور

- انجام کلیه فعالیت های مربوط به امور مالی و تنظیم و کنترل حسابها در چارچوب اعتبارات مصوب و قوانین و مقررات موجود .

- در خواست تخصیص اعتبار از خزانه داری کل و پیگیری آن در چارچوب اعتبارات مصوب .

- نظارت بر مصرف اعتبارات مربوط به طرح های عمرانی .

- نگهداری حساب اعتبارات مصوب به تفکیک مواد و برنامه های مصوب .

- ایجاد سیستم حسابداری مناسب با کنترل های داخلی و آیین نامه و دستوالعمل های مالی به منظور حسن اجرای امور مالی سازمان .

- انجام کلیه اقدامات لازم در مورد تهیه و تنظیم اسناد هزینه های انجام شده به منظور اجرای ضوابط و مقررات قانون محاسبات عمومی و آیین نامه های مربوط به معاملات دولتی .

- ثبت و نگهداری حساب اموال سازمان .

- تهیه گزارش های مالی دوره ای و موردی .

- نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالی و عندالزوم تهیه و اطلاح آیین نامه ها و روشهای مالی داخلی جهت مسایل م معضلات موجود .

- انجام سایر امور مالی مربوطه .

- پیش بینی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز بر اساس برنامه تشکیلات و بودجه مصوب و بر اساس قوانین و مقررات مربوط.

- صدور کلیه احکام کارگزینی و قراردادهای  خرید خدمت کارکنان .

- اجرای قوانین و مقررا ت استخدامی و طرح های طبقه بندی مشاغل .

- بررسی نیاز ها و فراهم آوردن امکانات رفاهی ، تعاون و بهداشت و درمان کارکنان سازمان .

- تهیه و تنظیم آمار پرسنلی و مشخصات کارکنان و بهنگام نمودن آن .

- انجام امور بازنشستگان و موظفین بر اساس مقررات مربوط .

- پیش بینی برآورد تامین نیاز های سازمان در زمینه وسایل و ملزومات ، نگهداری و توزیع آنها بین واحد های مختلف در چارچوب قوانین و مقررات .

- دریافت ،ثبت ،توزیع و ارجاع کلیه برنامه ها و مکاتبات وارده و صادره و بایگانی مکاتبات .

- انجام اقدامات لازم در خصوص تامین خدمات عمومی نطیر آب ،برق ،سوخت ،حمل و نقل ،نظافت ،سرایداری ،چاپ و تکثیر ، مخابرات ،تاسیسات و کنترل ورود و خروج کارکنان و مراجعین .

- انجام سایر وظایف اداری حسب مورد .
 

- تهیه و تنظیم برنامه های مربوط به ایجاد و نظارت بر اداره و گسترش واحد های تعاونی در مناطق عشایری و مساعدت و راهنمایی در اجرای این برنامه .

- تهیه طرح های مربوط به ایجاد واحد های  تولید تعاونی و گروهی در امر علوفه کاری دامداری و دامپروری و مرغداری و کشت گیاهان صنعتی و مرتعداری .

- تهیه و تنظیم طرح های بازار یابی ،حمل و فروش فرآورده های دامی با همکاری سازمان های ذیربط و نظارت بر اجرای طرح های مزبور .

- انجام بررسیهای لازم بمنظور تهیه طرح های مربوط به ایجاد مراکز مبادلاتی جهت خرید و فروش و تامین نیازمندیهای دامی عشایر و نظارت بر اجرای طرح های مزبور.

- نظارت بر انجام امور مشارکتها و اتحادیه های تعاونی عشایر کشور و بررسی کلیه حسابها ، دفاتر ، اسناد و همچنین صورت های مالی آنها و گزارش آن به مسئولان ذیربط.

-  تهیه و تنظیم طرح های مشارکت اتحادیه ها و شرکت های تعاونی در امر خرید و فروش محصولات عشایر با سایر موسسات دولتی و خصوصی و عرضه آنها به بازار های مصرف .

- انجام بررسیهای مربوط به ایجاد تعاونیها در زمینه فعالیت جنبی عشایر بمنظور ایجاد اشتغال و حفظ صنایع دستی عشایر و نظارت بر اجرای طرح های مزبور .

- تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی جهت مسئولان و کارکنان و اعضا شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و نظارت بر اجرای آن .

- پیگیری لازم جهت فراهم نمودن تسهیلات بانکی برای اتحادیه ها و شرکت های تعاونی عشایری و نظارت بر مصرف این اعتبارات و همچنین تهیه و ارائه گزارش عملکرد آن به سازمانها و موسسات مربوطه .

- اقدامات لازم جهت اطلاع رسانی با تعاونیها

- تهیه و تنظیم سیاستها و خط مشی های لازم و ابلاغ دستورالعمل ها و بخشنامه های لازم در مورد انجام وظایف قانونی و وحدت رویه در اتحادیه ها و شرکت های تعاونی عشایری و نظارت بر اجرای آنها

- جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به اتحادیه ها و شرکت های تعاونی عشایری

- رسیدگی به شکایات اعضا در رابطه با شرکت ها و اتحادیه های تعاونی عشایری استانها

- پیگیری لازم در خصوص تحویل ارزاق عشایر موسسات و سازمانهای مسئول

- همکاری و انجام هماهنگی های لازم با دستگاه های ذیربط جهت حسن امور شرکتها و اتحادیه  های تعاونی عشایری

- اقدام در جهت سازماندهی ایجاد و گسترش نهاد های مشارکتی تشکلهای تولیدی توزیع و مصرف عشایری در چارچوب وظایف سازمان امور عشایر ایران

- برنامه ریزی و انجام اقدامهای لازم به منظور بسیج نیروها و امکانات مردمی عشایر در اجرای برنامه ساماندهی به مناطق عشایری .

- تنظیم خط مشی و ارائه روشهای نحوه مشارکت عشایر با توجه به وظایف سازمان امور عشایر

- همکاری و اتخاذ تدابیر لازم به منظور تقویت مدیریت کانونهای توسعه

- برنامه ریزی در جهت اجرای طرح های ترویجی در چارچوب وظایف سازمان در طرح ساماندهی به مناطق عشایری

- بررسی و تشخیص مشکلات موجود در راه اجرای برنامه های آموزش مشارکت و ترویج و گزارش آن به مسئولان سازمان

- توسعه الگو ها و روشهای ترویجی به منظور اصلاح بینش و افزایش توانائئیهای عشایر جهت بهره برداری بهینه از منابع

- بررسیهای لازم به منظور شناخت نیازهای آموزشی ترویجی مشارکتی و انجام اقدام لازم در جهت اجرای آن

-       کمک در تشکیل گروههای تعاونی جهت همکاری با شرکتهای تعاونی عشایری

-       ایجاد نهادهای لازم برای نظارت ، اجرا و نگهداری پروژه های عمرانی ، منابع طبیعی ، صنایع دستی ، دامپروری و خدمات جانبی آن در محل از طریق سازماندهی واگذاری امور به عشایر .

-       تدوین و ترویج روشهای مناسب بهره برداری از مراتع و زمینهای کشاورزی و ... در مناطق عشایر .

-       انجام بررسی های لازم جهت افزایش بهره وری در بین عشایر با ترویج روشهای علمی و استفاده از آخرین پدیده های علمی .

-       شناسایی مناطق زیست و وضعیت اقتصادی و اجتماعی عشایر در حوزه عملیات

-       شناسایی امکانات و پتانسیلهای بالقوه در مناطق عشایری

-       مطالعه کانونهای مستند توسعه مناطق عشایری

-       جایگزینی سوخت فسیلی به منظور حفط و احیاء مراتع ، احداث مراکز توزیع مواد سوختی و ترویج و ارائه امکانات لازم

-       نظارت بر نحوه چرای دام در مراتع عشایری از لحاظ رعایت ضوابط فنی و علمی و مرتعداری .

-       تهیه و تنظیم آمار جمعیت ، تعداد دام عشایر و همچنین شناخت مسیر کوچ عشایر و اتراق گاههای عشایر .

-       فراهم آوردن زمینه های ایجاد و گسترش فعالیتهای تعاونی های عشایری

-       ارشاد و کمک در جهت تاسیس و اداره تعاونیهای تولید و مصرف دامداری ، ... عشایر فراهم آوردن تسهیلات لازم به منظور اعطای وام جهت امور کشاورزی ، دامداری و دامپروری و علوفه کاری ، زنبور داری ، امور شیلات ، گیاهان داروئی و صنایع تبدیلی

-       شناسایی عشایر متمایل به اسکان و همکاری در تهیه و اجرای طرحهای مربوط به اسکان

-       برنامه ریزی در جهت ساماندهی زندگی عشایر با توجه به امکانات منطقه ای

-       نظارت و حسابرسی بر عملکرد اتحادیه و تعاونیهای عشایری حوزه فعالیت استان

-       پیگیری و فراهم نمودن زمینه های اجرائی خط مشی های ابلاغی سازمان امور عشایر

-       انجام امور اداری و مالی مربوط

-       جمع آوری آمار و اطلاعات لازم در مورد وضعیت اجتماعی ، اقتصادی ، تولیدی عشایر در منطقه عملیات ( زیست بوم )

-       تشخیص و تعیین نیازمندیهای عشایر منطقه در زمینه علوفه ، تولیدات کشاورزی ، آب آشامیدنی ، آب مورد نیاز دامها و غیره در منطقه و خدمات عمرانی و تلاش در تأمین آنها .

-       انجام کمکهای لازم برای تأسیس تعاونیها و توسعه و تشویق فعالیتهای تعاونی در مناطق عشایری

-       همکاری لازم با عشایر در زمان کوچ از نظر نقل و انتقال و ییلاق و قشلاق عشایر .

-       ارشاد و راهنمائی عشایر در زمینه بهداشت محیط و انجام اقدامات لازم در این زمینه

-       ترویج روشهای نوین ، دامداری ، دامپروری و علوفه کاری

-       انجام اقدامات لازم برای حفره چاه عمیق و نیمه عمیق ، سدهای خاکی چاههای مالداری و تأمین تانکرهای ثابت و سیار جهت آب آشامیدنی و همچنین آب مورد نیاز دامها

-       تهیه علوفه در ایستگاههای استقرار دام و پرواربندی دامهای عشایر

اقدامات لازم به منظور ایجاد و توسعه فعالیتهای صنایع دستی و صنایع دامی و تبدیلی

-       انجام اقدامات لازم در زمینه ساماندهی به زندگی عشایر و اقدام در تأمین خدمات زیر بنائی مورد نیاز

-       فراهم آوردن امکانات لازم به منظور اعطای وام به عشایر جهت انجام امور کشاورزی دامداری ، دامپروری و علوفه کاری و صنایع دستی و تبدیلی و زنبورداری ، امور شیلات و گیاهان داروئی و صنعتی

-       اقدام تامین خدمات زیر بنائی مورد نیاز در مناطق مناسب طبق برنامه های مصوب

-       تهیه امکانات لازم و ایجاد جایگاههای سوخت رسان در مناطق عشایری

-       ترویج و آموزش شیوه های استفاده از سوخت فسیلی در مناطق عشایری

-       انجام خدمات زیر بنائی مورد نیاز در مناطق عشایر