• سماک
  • سامانه جامع هویت دام کشور (پلاک کوبی)
  • سامانه مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی
  • فایل پیش نیاز اتوماسیون اداری
  • سیستم مدیریت اطلاعات آماری
  • اتوماسیون اداری
  • سامانه پیامکی
  • فیش حقوق